BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Priorytetowe kierunki

Priorytetowe kierunki działania przedszkola nastawione sa na zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego indywidualnym potencjałem i możliwościami, przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami i specjalistami:

 1. Zindywidualizowane wspomaganie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego indywidualnym potencjałem i możliwościami, budzenie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności rozwijania swoich zainteresowań, wyrażania potrzeb poprzez wyzwalanie aktywności własnej.
 

2. Diagnozowanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości (zaburzeń i uzdolnień) dziecka, ustalanie ich potrzeb rozwojowych i tworzenie warunków
ich zaspokojenia.

3. Organizowanie i udzielanie efektywnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. Tworzenie warunków do samodzielności na rzecz własnego rozwoju w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym poprzez stosowanie aktywnych metod: stymulowanie aktywizowanie, odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie i wyrażanie, budzenie ciekawości poznawczej, motywacji do działania.

5. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,

  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
  • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

5. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

6. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i wyzwalanie aktywności fizycznej.

7. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego
i psychicznego, zaspokojenie specyficznych potrzeb wynikających ze specyfiki schorzenia i rodzaju niepełnosprawności, poprzez doposażenie i bogacenie bazy
i wyposażenia przedszkola
.

8. Współdziałanie z rodzicami - informowanie, wspomaganie, ukierunkowywanie i uzgadnianie oddziaływań wychowawczych rodziców i przedszkola, zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, pomoc wychowawcza rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem własnych dzieci.

9. Działania dla środowiska, promocja przedszkola i idei integracji, promocja osiągnięć dzieci.

Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept