BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ramowy rozkład dnia

I. WITAMY SIĘ – DZIEŃ DOBRY

6.00 – 8.20 WSPOMAGANIE, STYMULOWANIE I AKTYWIZOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI poprzez formy indywidualne i zespołowe min.: zabawy wspomagające rozwój uzdolnień dzieci, włączanie dzieci w działania integrujące grupę rówieśniczą, w organizację naszej sali, zabawy: swobodne, konstrukcyjne, manipulacyjne, planszowe, tematyczne, zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, ćwiczenia wyrównawcze. Ćwiczenia i zabawy wspomagające funkcjonowanie analizatorów: słuchowy, wzrokowy, dotykowy, smakowy, węchowy oraz aparatów: mowy i oddechowy.

ĆWICZENIA PORANNE – PLANUJEMY DZIEŃ

8.20– 9.00 ŚNIADANIE – CZYNNOŚCI HIGIENICZNO SAMOOBSŁUGOWE PRZED I PO POSIŁKU porządkowanie sali wg poznanych i umownych zasad, wdrażanie do samodzielności w samoobsłudze i przyswajanie nawyków higieniczno – kulturalnych, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych dziecko uczy się i opanowuje umiejętność kulturalnego jedzenia.

II. JESTEM AKTYWNY - POTRAFIĘ
9.00 – 11.30 ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO -WYCHOWAWCZA w oparciu o podstawę programową –
poznajemy otoczenie bliższe i dalsze, kształtujemy umiejętności, kompetencje i postawy,poznajemy, badamy, doświadczamy, wyrażamy, malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, wycinamy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych, badawczych i gimnastykujemy się, okazjonalnie – uroczystości urodzinowe

 SPACERY, ZABAWY I GRY RUCHOWE- obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze – w ogrodzie przedszkolnym, w lesie, w innym otoczeniu na świeżym powietrzu –zwracanie uwagi na bezpieczeństwo. W niesprzyjających warunkach pogodowych: zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, zabawy w sali zajęć: swobodne, dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, porządkowe. Zabawa relaksacyjna.

11.30 – 12.10 OBIAD – CZYNNOŚCI HIGIENICZNO -SAMOOBSŁUGOWE PRZED I PO POSIŁKU-porządkowanie sali wg. poznanych i umownych zasad, wdrażanie do samodzielności i samoobsługi, przyswajanie nawyków higieniczno–kulturalnych, opanowanie umiejętności mycia rąk i zębów, dziecko uczy się i opanowuje umiejętność kultury podczas spożywania posiłku,

III. BAWIMY SIĘ

12.10 – 13.50 GŁOŚNE CZYTANIE, RELAKSACJA, WSPOMAGANIE, STYMULOWANIE I AKTYWIZOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI – tworzenie sytuacji kierowanych dla wspomagania, stymulowania i aktywizowania wszechstronnego rozwoju dzieci, ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne, aktywizujące rozwój uzdolnień.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu samodzielności dzieci w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju własnego,: zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, w kącikach zainteresowań, działania porządkowe. Wspólne z dziećmi analizowanie przyjętych zasad i umów: drzewko sukcesów, dyżury i inne wynikające z ustaleń grupy. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13.50 – 14.10 PODWIECZOREK – CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SAMOOBSŁUGOWE PRZED I PO POSIŁKU
porządkowanie sali wg. umownych zasad, wdrażanie i przyswajanie nawyków higieniczno – kulturalnych, dziecko uczy się i opanowuje umiejętności samodzielności i kulturalnego jedzenia,

14.10 – 16.00 Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu samodzielności dzieci w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju własnego, zabawy swobodne, konstrukcyjne, manipulacyjne, planszowe, tematyczne, zabawy w kącikach zainteresowań wynikające z własnej aktywności dzieci, dowolna aktywność dzieci, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, kontakty indywidualne.
W ciągu całego dnia zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept