BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Nasze oddziaływania edukacyjno-wychowawcze

Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, wspomagające i specjalistyczne

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa w formie różnorodnych sytuacji edukacyjno – wychowawczych, z których dominującą jest zabawa. Zabawa jest najbliższą dziecku formą aktywności : od manipulacyjnej poprzez konstrukcyjne, dowolne, swobodne, ruchowe, poznawcze, doświadczające, odkrywające aż do dydaktycznych, integracyjnych oraz skorelowanych formach aktywności i tematycznych.

 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna jest podstawą dla nauczyciela do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, ale także do podjęcia zajęć rozwijających uzdolnienia dziecka.

Zajęcia te mają formę działań wspomagających, dodatkowych i odbywają się w czasie wskazanym w ramowym rozkładzie dnia. Zajęcia te wspomagane są zasadą indywidualizacji we wszystkich formach zajęć obowiązkowych prowadzonych z całą grupą.

Praca z dziećmi z niepełnosprawnościami prowadzona jest w formie zajęć rewalidacyjnych, terapeutyczno – edukacyjnych, oparta jest na Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych opracowanych przez nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym na bazie zaleceń wynikających z Orzeczeń do kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, samodzielnie lub na bazie programu wychowania przedszkolnego wybranego z Przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.

p1250630p1250632p1250636p1250640p1250641p1250643p1250646p1250650

 

 

 

 

 

 

 p1220235 

,,Kolorowy zawrót głowy" - malowanie na mleku. Zajecia sensoplastyczne w grupie Motylki.

p1250227 1

p1250230

 • p1250231zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia kształtujące sprawność fizyczną,

Zajęcia te oparte są na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w ciągu roku muszą realizować poziom treści w niej wskazane. Każdy rok szkolny posiada merytoryczne priorytety w formie zadań edukacyjno – wychowawczych i szczegółowo wskazuje sposób całorocznej realizacji tych zadań. Wynikają one z wniosków wysuniętych w podsumowaniu poprzedniego roku szkolnego, a wskazują sposoby niwelowania słabych stron
w osiągnięciach, postawach, umiejętnościach i kompetencjach dzieci.

Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, nieodpłatne dla rodziców:

 • dla dzieci 5 i 6- letnich naukę religii, a dla dzieci rodziców innego wyznania i na ich życzenie organizuje w tym czasie inne zajęcia edukacyjno – wychowawcze
 • naukę j. angielskiego dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych

Przedszkole realizuje także zajęcia specjalistyczne:

 • zajęcia logopedyczne,

p1200547

 

 • rehabilitacja ruchowa,

 Rehabilitacji ruchowa to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach. Wszystkie stosowane podczas zajęć oddziaływania dobrane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Gry i zabawy ruchowe są dla nich źródłem przyjemności, wpływają na ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Natomiast uzyskiwana w wyniku ćwiczeń poprawa sprawność ruchowej daje dzieciom szansę na większą samodzielność oraz zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności.

p1200533

 

p1200500 copy

 

 • zajęcia prowadzone metodą Integracji sensorycznej,

 Terapia integracji sensorycznej dostarcza kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Podczas terapii SI relacje zachodzące między procesami sensorycznymi a zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Terapia SI ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy, węchowy i słuchowy.

 

p1200501

p1200502

 

 • zajęcia relaksacyjne,

 

p1200636

 

p1200645

 

p1200551

 

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne,

 

p1200548

 wspomagające :

 •  gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia metodą Edukacji przez ruch – D. Dziamskiej, 

p1250608p1250610p1250612p1250617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

 • rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności :
  • z niepełnosprawności;
  • z  niedostosowania społecznego;
  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  • ze szczególnych uzdolnień,
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  • z zaburzeń komunikacji językowej;
  • z choroby przewlekłej,
  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  • z niepowodzeń edukacyjnych;
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego  
 • rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci,
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept