BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Profil przedszkola

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi jest placówką, w której wspólne przebywanie dzieci zdrowych z dziećmi z niepełnosprawnością stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Pozytywnym działaniem jest umożliwienie kontaktu i współżycia dzieci zdrowych z tymi, które
z różnych przyczyn są nieco inne a czego wychowankowie zwykłych przedszkoli
są pozbawieni. Ważne jest, aby nauczyć każde dziecko podejmowania zadań na miarę własnych możliwości, wiary we własne  siły, a  w konsekwencji przygotować do życia w społeczeństwie.

Dzieci z niepełnosprawnościami, naśladując sprawnych rówieśników, czynią szybsze postępy w rozwoju, w środowisku zdrowych rówieśników rozwijają się zdumiewająco dobrze i często właśnie z innymi dziećmi udaje im się osiągnąć to,
o co bezskutecznie starają się dorośli.

Natomiast dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, uwalniają się od przesądów wobec swoich mniej sprawnych kolegów, uczą się udzielania im pomocy, nabywają wrażliwości, rozwijają wyobraźnię, stają się bardziej uważne w kontaktach z innymi. Uczą się przede wszystkim akceptacji odmienności oraz widzenia niepełnosprawnego ,,ponad” jego ograniczeniami, a nie przez pryzmat jego kalectwa.

Integracja nie oznacza tego, że dzieci sprawne i z niepełnosprawnościami wszystko robią razem, ale to, że ciągle próbują, co mogą razem przeżyć dzięki swoim indywidualnym możliwościom.

Ważne jest, aby w tych kontaktach podejmować działania stymulujące rozwój w atmosferze radości, aby kształtować między dziećmi sprawnymi
i dziećmi z niepełnosprawnościami więzi koleżeńskie i przyjacielskie. Istotną rolę
w budowaniu tych więzi odgrywa wychowawcze postępowanie nauczycieli, gdyż nie nauczy się dzieci tolerancji i szacunku dla inności, jeśli nie zobaczą tego u osób dorosłych.

Praca w oddziale integracyjnym zorganizowana jest tak, aby dzieci
z niepełnosprawnościami w możliwie największym zakresie mogły uczestniczyć
w tym, co robią inne dzieci. Samo włączenie dziecka niepełnosprawnego w życie grupy rówieśniczej nie stanowi jeszcze o sukcesie integracji. Konieczne jest, bowiem odpowiednie wsparcie wychowawcze i oddziaływania zmierzające do budowania więzi między wszystkimi wychowankami oraz wspólne uczestnictwo w dziecięcych działaniach.

Taka forma pracy wymaga jednoczesnego przebywania w grupie dwóch nauczycieli. Nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadzi zajęcia a nauczyciel
ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, odpowiedzialny za integrację pracuje z pozostałymi dziećmi. Najefektywniej udaje się to zrealizować na zajęciach plastycznych, muzycznych, ruchowych, natomiast zajęcia dydaktyczne
są indywidualizowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości  dzieci
z niepełnosprawnościami.
Forma organizacyjna przedszkola.
Organizacja przedszkola w danym roku szkolnym oparta jest na opracowanym przez dyrektora i zatwierdzonym przez organ prowadzący projekcie organizacyjnym.
Organizacja przedszkola wynika z :

  •  liczba i rodzaj oddziałów – z potrzeb środowiska i określana jest na podstawie kart zgłoszeń dzieci, wypełnionych przez rodziców w  terminie określonym przez organ prowadzący, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, także o dostarczone przez rodziców lub prawnych opiekunów Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka niepełnosprawnego,
  • czas pracy oddziałów – z deklaracji rodziców przy zapisach dziecka do przedszkola,

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny, którego organizację pracy określa ramowy rozkład dnia. Wskazuje on proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym, które stanowią warunek realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują :

  • ogólnodostępny oddział dzieci 3 – letnich Misie,
  • integracyjny oddział dzieci 4, 5 – letnich Pajacyki,
  • integracyjny oddział dzieci 5, 6- letnich Motylki
  • integracyjny oddział dzieci 6 letnich Stokrotki
  • oddział specjalny Słoneczka
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept